Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Často kladené otázky

Znamená zobrazená suma zisk konkrétnej osoby?

Rozhodne nie. Suma, ktorú ZNašichDaní spočíta, hovorí iba o tom, aké veľké obchody získali od štátu firmy spojené s konkrétnym človekom. Toto číslo nevypovedá o zárobkoch konkrétnych osôb, keďže každá firma má odmeny nastavené individuálne v závislosti od pozície a podielu jednotlivých osôb.

Dôležité je tiež uvedomiť si, že hodnota získaných tendrov sa nerozpočítava medzi jednotlivé osoby evidované vo firme, ale viaže sa na celú spoločnosť. Rovnaké číslo sa zobrazí pri každej osobe, ktorá vo firme pôsobí - bez ohľadu na výšku podielu či skutočnosť, že tento človek nemá žiadny podiel.

Môže sa stať, že vyhľadané verejné obstarávania nezodpovedajú skutočnosti?

Do výsledkov sa započítavajú iba výsledky verejných súťaží a ZNašichDaní z nich neodrátava možné zrušené či nenaplnené kontrakty. Nie je preto vhodné uvádzané hodnoty stotožňovať s hodnotou reálne vyplatených/prijatých peňazí.

Môže sa stať, že niektoré zákazky sa na ZNašichDaní pri konkrétnej osobe nezobrazujú. Stáva sa to v prípade, keď Vestník verejného obstarávania neuvádza alebo nesprávne uvádza IČO spoločnosti, ktorá získala zákazku - v takomto prípade dáta nevieme správne priradiť.

Nedá sa vylúčiť, že do výslednej sumy zákazky mohla byť v niektorých prípadoch zaradená cena rámcovej zmluvy, ako aj ceny zmlúv zabezpečujúcich čiastkové plnenie tejto rámcovej zmluvy. V takýchto prípadoch môže prísť k duplicitnému napočítaniu celkovej hodnoty obstarávaní pre danú osobu.

Môže tiež nastať dočasný výpadok dostupnosti dát z vestníka v prípade, že Úrad pre verejné obstarávanie zmení štruktúru vestníka.

Aby ste sa vyhli možným chybám v interpretácii dát, odporúčame vždy si pozorne pozrieť aj konkrétne detaily obstarávaní, na ktoré odkazujeme pri každej osobe.

Presnejší obraz o celkových vyplatených sumách môžete získať, ak dáta o verejných obstarávaniach porovnáte s dátami v štátnych zmluvách, ktoré nájdete napríklad na OtvoreneZmluvy.sk.

Pred vyvodením akýchkoľvek záverov je preto potrebné si všetky údaje overiť v Obchodnom registri a vo Vestníku verejného obstarávania!

Prečo vo výslednom grafe ku každej osobe upozorňujete na to, na akej pozícii daný človek vo svojich firmách pôsobi(l)?

Dôležité je uvedomiť si, že ZNašichDaní nevyhľadáva iba podnikateľov, ale aj členov predstavenstiev, dozorných rád alebo manažmentu, ktorí nemusia byť vlastníkmi, ale iba zamestnancami spoločností. Pozor, je rozdiel v tom, aký vplyv na chod firmy majú osoby na rôznych pozíciách! Všetky tieto osoby však môžu, no nemusia mať priamy súvis so získanými zákazkami.

Je dôležité všímať si dátumy získaných tendrov?

Určite, zobrazujeme totiž tendre firiem za celé obdobie od roku 2005 až po súčasnosť. Môže sa stať, že v období získania zákazky už hľadaná osoba nemusela vo firme pôsobiť - a teda je nižšia pravdepodobnosť, že mohla maž na získanie obchodu vplyv. Na stránke s výslednými sumami obstarávaní si v grafoch vždy skontrolujte, či vami hľadaná osoba vo firme v čase získania zákazky pôsobila.

Je do údajov o verejných obstarávaniach započítaná DPH?

Uvádzané hodnoty zákaziek sú očistené od DPH. Niektoré hodnoty vznikli automatickým prepočítaním cien s DPH a môže pri nich prísť k drobným odchýlkam.

Môžem si zobraziť prehľad verejných obstarávaní pre viac osôb naraz?

Nie je možné zobraziť si výsledky pre viac než jednu osobu naraz. Používateľom, ktorí majú záujem preskúmať viac osôb, ponúkame možnosť stiahnuť si .CSV s podrobným prehľadom verejných obstarávaní ku každej hľadanej osobe a zanalyzovať dáta na svojom počítači.