Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Štefan Petrík

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Poľnohospodárska 26, Bratislava, 82107, Slovenská republika

168 023 052,23 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Námestie SNP 8 36038351
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 35946024
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Cesta k nemocnici 1 36644331
Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21 35776005
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 30794536
Mesto Levoča Nám. Majstra Pavla 4 00329321
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát Prievozská 32 17331927
Služby mesta Piešťany Valová 1919/44 37834240
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Klemensova 8 31364501
Okresný súd Bratislava III Námestie Biely kríž 7 00039501
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 00603481
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Hlohovecká 2 42337402
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky Hlavná 110 31947000
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Bardejovská 6 31701914
Krajská prokuratúra Damborského 1 35629061
Okresný súd Poprad Štefánikovo nábr. 100 00165913
Okresný súd Partizánske 1. mája 225/4 42025532
Mesto Svidník Sovietskych hrdinov 200/33 00331023
Mesto Michalovce Námestie osloboditeľov 30 00325490
Obec Kúty Nám. Radlinského 981 00309672
Mesto Bardejov Radničné nám. 16 00321842
Národné lesnícke centrum T.G.Masaryka 22 42001315
Spojená škola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda Gyulu Szabóa 1 17050171
Záchranná služba Košice Rastislavova 43 00606731
Stredná odborná škola Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves Markušovská cesta 4 17078491
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 00606723
Okresný súd Nám. 1.mája 3 00165930
Okresný súd Košice I Štúrova 29 31944515
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Štúrova 147 35960736
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 31825249
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 36644030
Krajská prokuratúra Mojmírova 5 00166464
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 35850370
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94 36836567
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Inovecká 7 34000666
Mesto Veľký Šariš Námestie sv. Jakuba 1 00327972
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3 00326470
Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11 00165905
Mesto Stropkov Hlavná 38/2 00331007
Okresný súd Piaristická 27 00165701
Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova 69 37861298
Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava Záhradnícka 44 00607304
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 37 42025524
Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 37828100
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Vajanského nábr. 3 00603147
Okresný súd Bánovce nad Bebravou Hollého 3 42025516
Okresný súd SNP 714/2 00165824
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 00397610
Okresný súd Prešov Grešova 3 00165921
Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4 17316219
Krajský súd Orolská 3 35995572
Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie Palešovo námestie 9 37873814
Slovenská inšpekcia životného prostredia Karloveská 2 00156906
Krajský súd Nám. sv. Anny 28 35629665
Obec Hniezdne Hniezdne 1 00329886
Mesto Medzilaborce Mierová 326/4 00323233
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica E. M. Šoltésovej 1 00185213
Okresný súd Skuteckého 28 00165735
Okresný súd Stará cesta 3 00165948
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Trnavská cesta 8/A 36076643
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Martinčekova 17 36070513
Regionálne cesty Bratislava a.s. Čučoriedková 6 35947161
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany Bratislavská cesta 122 42157005
Nemocnica Poprad, a. s. Banícka 803/28 36513458
Okresný súd Nám. mieru 838/2 00165972
Mesto Štúrovo Nám. slobody 1 00309303
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Komenského 27 37830058
Mesto Lipany Krivianska 1 00327379
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12 30232295
Mesto Sečovce Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27 00331899
Krajský súd v Košiciach Štúrova 29 00215783
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Štefanovičova 3 30810710
Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16 36063606
Krajský úrad životného prostredia Prešov Námestie mieru 2 37937944
Mesto Revúca Námestie slobody 13/17 00328693
Krajský lesný úrad v Prešove Masarykova 10 37938011
Mesto Hlohovec M. R. Štefánika 1 00312509
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove Požiarnická 1 37872061
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Tajovského 25 00396869
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany Nová 5245/9 00891568
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre Samova 1 35630272
Krajský úrad životného prostredia Nitra J.Kráľa 124 37961276
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky Továrenská 7 30844355
Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10 37836901
Obvodný úrad Michalovce Námestie Slobody 1 42097029
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 4-6 00681156
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 00397563
Krajský pozemkový úrad v Nitre Štefánikova tr. 69 37961454
Technické služby mesta Levoča Hradby 2 35528052
Zariadenie pre seniorov Hollého 9 00692018
Krajský úrad v Nitre Štefánikova 69 31777171
Krajský školský úrad v Bratislave Teplická 4 30794765
Krajský úrad v Banskej Bystrici Nám. Ľ.Štúra 1 31777473
Správa účelových zariadení mesta Levoča Námestie Majstra Pavla 54 31976093
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch Slovenská 13 17336121
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice Komenského 52 35557087
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Hviezdoslavova 3 37916491
Hodnota života J.Čabelku 3 37837745
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede Ádorská 41 37847554
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nám. Mieru 2 37938053
30794465
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín M.R.Štefánika 20 37916301
Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik Štefánikova 00619621
Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17 36403016
Regionálna správa ciest Veľký Krtíš Škultétyho 106 37950215
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Hviezdoslavova 40 37916394
Stredná odborná škola dopravná Konštantínova 2 17078440
Stredná odborná škola Policajného zboru Košice Južná trieda 50 00735710
Mesto Zvolen Námestie slobody 22 00320439
Poliklinika Banská Bystrica Horná 60 00610445
Krajský školský úrad v Nitre Štefánikova trieda 69 37961608
Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 9 00319031
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Hviezdoslavovo nám. 7 36145106
00802905
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D 31396674
Detské kardiocentrum SR Bratislava Limbová 1 30846919
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4 36550949
Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 - 10 30807484
Správa katastra Prešov Konštantínova 6 37870173
Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Romanova 37 00735353
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Bulharská 39 37847783
Slovenská správa ciest Miletičova 19 00003328
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove Štúrova 7 00735850
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 00397768
Krajský úrad životného prostredia Trnava Kollárova 8 37847660
Správa ciest Košického samosprávneho kraja Nám. Maratónu mieru 1 35555777
Krajská prokuratúra Moyzesova 20 35996072
Správa katastra Košice Južná trieda 82 35540249
Správa katastra Nitra Štefánikova tr. 69 37860381

Zoznam tendrov

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.   Tomášikova 23/D, Bratislava, 82101, Slovenská republika   IČO 31396674

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1793 - VZS 15/2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 649 843,00 EUR bez DPH Stravovacie služby - Stravné lístky
1345 - VZS 12/2016 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 850,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 4Q/2015
24810 - VSS 251/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 218 413,00 EUR bez DPH Stravné poukážky
17322 - VSS 165/2015 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 638 253,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok.
21594 - VZS 213/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 773 399,00 EUR bez DPH Stravovacie služby - Stravné lístky
20740 - VZS 205/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 87 925,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 3Q/2015
20208 - VSS 200/2015 Slovenská konsolidačná, a.s. 238 000,00 EUR bez DPH Stravovacie služby - Stravné poukážky
14558 - VZS 139/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 850,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 2Q/2015
14653 - VZS 140/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 758 669,00 EUR bez DPH Stravovacie služby - Stravné lístky
8172 - VZS 74/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 87 925,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 1Q/2015
4799 - VSS 43/2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 763 080,00 EUR bez DPH Stravovacie služby - Stravné lístky
1937 - VBS 17/2015 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 701 602,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravných lístkov pre zamestnancov UPSVaR na prechodné obdobie
3432 - VZS 30/2015 Mesto Levoča 7 615,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
31273 - VSS 250/2014 Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát 513 419,00 EUR bez DPH Stravovanie zamestnancov - dodávka stravovacích poukážok
574 - VZS 8/2015 Mesto Levoča 31 122,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
31066 - VSS 249/2014 Služby mesta Piešťany 447 000,00 EUR bez DPH Stravné poukážky
1240 - VZS 12/2015 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 175 850,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 4Q/2014
30461 - VSS 245/2014 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 37 000 000,00 EUR bez DPH Stravovacie a nápojové poukážky
28099 - VSS 227/2014 Okresný súd Bratislava III 435 000,00 EUR bez DPH Stravné poukážky
29013 - VSS 235/2014 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 3 077 167,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
25518 - VSS 206/2014 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 799 769,00 EUR bez DPH Stravné poukážky pre zamestnancov NPPC.
24510 - VZS 200/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 87 925,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 3Q/2014
24065 - VSS 197/2014 Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 318 215,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
23372 - VZS 193/2014 Mesto Levoča 28 630,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
18951 - VSS 162/2014 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 2 369 424,00 EUR s DPH Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu
807 - VZS 11/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 150 850,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 4Q/2013
280 - VZS 7/2014 Mesto Levoča 27 262,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
14754 - VZS 137/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 87 925,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 2Q/2014
13231 - VZS 129/2014 Mesto Levoča 25 422,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
478 - VZS 9/2014 Krajská prokuratúra 147 671,00 EUR s DPH Stravovacie služby - stravné poukážky
13877 - VSS 154/2013 Okresný súd Poprad 129 000,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Poprad
13714 - VSS 151/2013 Okresný súd Partizánske 129 999,00 EUR bez DPH Stravovacie služby formou stravných poukážok.
13291 - VSS 143/2013 Mesto Svidník 71 793,00 EUR s DPH Stravné poukážky 2014
10284 - VSS 125/2013 Mesto Michalovce 75 176,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancom verejného obstarávateľa prostredníctvom stravných poukážok.
15650 - VSS 183/2013 Obec Kúty 2 578,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancou formou stravovacích poukážok
14701 - VSS 167/2013 Mesto Bardejov 152 040,00 EUR s DPH Poskytovanie služieb stravovania prostredníctvom kupónov
5891 - VSS 75/2013 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 534 038,00 EUR bez DPH Stravné poukážky.
6438 - VSS 80/2013 Národné lesnícke centrum 182 160,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok na území SR.
9602 - VSS 119/2013 Spojená škola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda 16 347,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
5894 - VSS 75/2013 Záchranná služba Košice 203 494,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok.
5327 - VSS 69/2013 Stredná odborná škola Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves 83 861,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancom formou jedálnych kupónov na rok 2013
8367 - VSS 106/2013 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 126 000,00 EUR s DPH Zabezpečenie služieb stravovania zamestnancov RÚVZ so sídlom v Košiciach formou stravných poukážok
8926 - VSS 112/2013 Okresný súd 126 882,00 EUR s DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Rožňava - 2013 - 2015
18866 - VSS 229/2013 Okresný súd Košice I 115 000,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Košice I - 2014 - 2015
15687 - VSS 142/2014 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 050 493,00 EUR s DPH Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok.
13819 - VZS 132/2014 Krajská prokuratúra 36 999,00 EUR s DPH Stravovacie služby - stravné poukážky
15147 - VZS 139/2014 Trnavská univerzita v Trnave 16 171,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov -CVO413
11885 - VSS 121/2014 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2 832 973,00 EUR bez DPH Stravné lístky pre StVPS, a.s.
9471 - VSS 104/2014 Záchranná služba Košice 548 316,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok.
6212 - VZS 76/2014 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 111 892,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 1Q/2014
1822 - VSS 25/2014 Krajská prokuratúra 423 267,00 EUR s DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Košice a okresné prokuratúry
4507 - VZS 64/2014 Mesto Levoča 30 621,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
4340 - VSS 62/2014 Krajská prokuratúra 295 342,00 EUR s DPH Stravovacie služby - stravné poukážky
4126 - VSS 60/2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 043 326,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
3809 - VSS 56/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 3 400 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
5101 - VZS 69/2014 Krajská prokuratúra 33 842,00 EUR s DPH Stravovacie služby - stravné poukážky
896 - VSS 12/2014 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 906 423,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov
260 - VSS 7/2014 Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 226 040,00 EUR s DPH Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok
208 - VSS 6/2014 Mesto Veľký Šariš 538 755,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov -CVO1113
19767 - VSS 246/2013 Mesto Poprad 467 544,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok
18053 - VSS 214/2013 Okresný súd Michalovce 129 600,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Michalovce - 2014 - 2015
17561 - VSS 208/2013 Mesto Stropkov 139 788,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovacích poukážok pre zamestnancov mesta
17118 - VZS 203/2013 Krajská prokuratúra 37 896,00 EUR s DPH Stravovacie služby - stravné poukážky
16743 - VZS 200/2013 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 120 680,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 3Q/2013
16521 - VSS 198/2013 Okresný súd 129 999,00 EUR bez DPH Stravné služby formou stravných poukážok pre OS Trenčín.
16280 - VZS 195/2013 Mesto Levoča 27 357,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
17055 - VSS 203/2013 Nitriansky samosprávny kraj 42 336,00 EUR s DPH Stravné poukážky pre zamestnancov Nitrianskej galérie
16902 - VSS 202/2013 Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava 184 162,00 EUR s DPH Stravovacie poukážky
14093 - VSS 158/2013 Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 129 999,00 EUR bez DPH Stravovacie služby formou stravných poukážok
13489 - VSS 146/2013 Banskobystrický samosprávny kraj 61 402,00 EUR s DPH Obstaranie stravných lístkov pre zabezpečenie stravovania zamestnancov Gymnázia B.S.- Timravy
14883 - VSS 170/2013 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 350 790,00 EUR s DPH Stravovacie poukážky pre miestny úrad Bratislava – Staré Mesto
14094 - VSS 158/2013 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 155 999,00 EUR s DPH Stravovacie služby formou stravných poukážok
13980 - VSS 156/2013 Okresný súd 202 316,00 EUR s DPH Poskytovanie stravovacích služieb prostredníctvom stravovacích poukážok pre Okresný súd Veľký Krtíš
14164 - VSS 159/2013 Technická univerzita v Košiciach 311 940,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamenstnancov Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty výrobných technológií so sídlom
15093 - VSS 173/2013 Okresný súd Prešov 610 000,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Prešov
15763 - VSS 185/2013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 571 200,00 EUR s DPH Zabezpečenie sprostredkovania stravovacích služieb pre zamestnancov Geodetického a kartografického ústavu formou stravovacích poukážok
15021 - VSS 172/2013 Krajský súd 156 000,00 EUR s DPH “Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Liptovský Mikuláš formou stravných poukážok - podlimitná zákazka"
15470 - VSS 179/2013 Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie 652 343,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov -CVO413
13910 - VSS 155/2013 Slovenská inšpekcia životného prostredia 156 000,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
15710 - VSS 184/2013 Krajský súd 129 999,00 EUR bez DPH Stravovacie služby formou stravných poukážok pre Krajský súd v Trenčíne
11867 - VZS 130/2013 Mesto Levoča 6 515,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
12007 - VSS 132/2013 Krajská prokuratúra 147 671,00 EUR s DPH Stravovacie služby - stravné poukážky
12100 - VSS 133/2013 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 402 727,00 EUR s DPH Zabezpečovanie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok.
12316 - VZS 134/2013 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 111 629,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 2Q/2013
7067 - VSS 88/2013 Obec Hniezdne 50 000,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
6903 - VSS 86/2013 Mesto Medzilaborce 43 329,00 EUR s DPH Stravné poukážky
9087 - VSS 113/2013 Mesto Levoča 190 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Mesta Levoča a organizačných útvarov v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča
10783 - VSS 127/2013 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 156 480,00 EUR s DPH Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok
8712 - VSS 110/2013 Okresný súd 495 489,00 EUR s DPH Poskytovanie stravovacích služieb prostredníctvom stravných poukážok OS Banská Bystrica
4204 - VSS 56/2013 Okresný súd 121 770,00 EUR s DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Spišská Nová Ves - 2013 - 2014
4068 - VSS 54/2013 Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky 669 620,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
5995 - VSS 76/2013 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 164 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
6092 - VSS 77/2013 Regionálne cesty Bratislava a.s. 195 594,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
2328 - VSS 33/2013 Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 129 268,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných lístkov
845 - VSS 13/2013 Nemocnica Poprad, a. s. 291 041,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Nemocnice Poprad a.s., formou stravných poukážok
249 - VSS 5/2013 Okresný súd 120 000,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Trebišov - 2013-2014
538 - VSS 10/2013 Mesto Štúrovo 169 294,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok pre zamestnancov MsÚ Štúrovo, 2013-2015
15269 - VSS 242/2012 Banskobystrický samosprávny kraj 142 129,00 EUR s DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov BBSK formou stravných poukážok
572 - VZS 10/2013 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 135 765,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky - Objednávky za 4Q/2012
12658 - VZS 203/2012 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 25 380,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
12658 - VZS 203/2012 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 630,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
14383 - VSS 228/2012 Mesto Lipany 143 497,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok
12658 - VZS 203/2012 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 22 830,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
12247 - VSS 200/2012 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 199 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok.
12402 - VZS 201/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 135 765,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky
09007 - VSS 146/2012 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 67 053,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
08955 - VSS 145/2012 Mesto Sečovce 147 233,00 EUR s DPH Obstaranie stravných lístkov pre potreby mesta Sečovce.
07970 - VZS 132/2012 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 28 650,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
07970 - VZS 132/2012 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 420,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
07970 - VZS 132/2012 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 26 520,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
07564 - VSS 127/2012 Univerzita Komenského v Bratislave 3 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce
07077 - VSS 120/2012 Krajský súd v Košiciach 75 000,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky pre Okresný súd Košice I - 2012
03492 - VSS 59/2012 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 115 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok.
04742 - VSS 80/2012 Okresný súd Michalovce 108 300,00 EUR bez DPH Stravné poukážky pre Okresný súd Michalovce
04057 - VZS 67/2012 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 23 700,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
04057 - VZS 67/2012 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 26 370,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
03497 - VSS 59/2012 Bratislavský samosprávny kraj 813 966,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov BSK formou stravných poukážok
04057 - VZS 67/2012 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 32 730,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
00918 - VSS 17/2012 Krajský úrad životného prostredia Prešov 192 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajského úradu životného prostredia v Prešove a jeho obvodných úradov a
01636 - VSS 30/2012 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 27 540 000,00 EUR bez DPH Stravovacie a nápojové poukážky
02157 - VST 39/2012 Mesto Revúca 187 000,00 EUR s DPH Dodávka stravných poukážok pre zamestnancov mesta Revúca.
01579 - VSS 29/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 085 133,00 EUR bez DPH Stravovacie poukážky
02724 - VSS 48/2012 Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 51 300,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb stravovania pre zamestnancov formou stravných lístkov
10756 - VSS 240/2011 Krajský lesný úrad v Prešove 124 000,00 EUR bez DPH Stravné lístky
00184 - VSS 4/2012 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 161 618,00 EUR s DPH ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA STRAVOVANIA PRE ZAMESTNANCOV FORMOU STRAVNÝCH POUKÁŽOK.
11639 - VSS 254/2011 Mesto Hlohovec 147 785,00 EUR s DPH Zabezpečenie služieb hromadného stravovania pre zamestnancov Mesta Hlohovec formou stravných poukážok
10813 - VSS 241/2011 Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 809 920,00 EUR s DPH Zabezpečenie stravovania formou stavných lístkov
00253 - VZS 5/2012 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 123 399,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania
00180 - VSS 4/2012 Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského 160 570,00 EUR s DPH Obstaranie stravných lístkov pre zamestnancov
10755 - VSS 240/2011 Banskobystrický samosprávny kraj 150 476,00 EUR s DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov BBSK formou stravných poukážok
00232 - VSS 5/2012 Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 121 661,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou dodania stravovacích poukážok
00493 - VZS 10/2012 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 960,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
00493 - VZS 10/2012 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 21 276,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
00493 - VZS 10/2012 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 26 130,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
07891 - VSS 194/2011 Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre 69 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre formou stravovacích poukážok.
08142 - VZS 198/2011 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 150,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
08142 - VZS 198/2011 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 25 680,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
07958 - VZS 195/2011 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 88 440,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
07131 - VSS 178/2011 Krajský úrad životného prostredia Nitra 185 000,00 EUR bez DPH zabezpečenie stravovania zamestnancoc Kraj.úradu život.prostredia v Nitre a OÚŽP v jeho územnej pôsobnosti formou stravných
00049 - VNS 4/2009 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 460 800,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok.
00626 - VZS 18/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 40 943,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
01503 - VSS 54/2009 Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát 127 243,00 EUR bez DPH Nákup stravných poukážok.
00557 - VNS 16/2009 Okresný súd 205 920,00 EUR bez DPH Stravovanie zamestnancov formou stravných poukážok.
01162 - VNS 41/2009 Bratislavský samosprávny kraj 183 513,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravných poukážok pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.
02360 - VNS 82/2009 Trnavský samosprávny kraj 141 348,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
03500 - VSS 122/2009 Okresný súd 201 300,00 EUR s DPH Stravovanie zamestnancov formou stravných poukážok.
02382 - VZS 83/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 118 380,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
02523 - VZS 88/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 29 820,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
03472 - VSS 121/2009 Okresný súd 237 000,00 EUR s DPH Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok.
02622 - VNS 92/2009 Obvodný úrad Michalovce 107 910,00 EUR bez DPH Stravovanie formou stravných poukážok.
03277 - VNS 113/2009 Mesto Revúca 205 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok.
03685 - VZS 128/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 870,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
03685 - VZS 128/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 25 050,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
03685 - VZS 128/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 27 870,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
02688 - VNS 94/2009 Nemocnica Poprad, a. s. 240 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Nemocnice Poprad a. s. formou stravných poukážok.
02523 - VZS 88/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 25 560,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
04074 - VZS 139/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 82 980,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
00136 - VNS 8/2008 Krajský úrad životného prostredia Prešov 5 200 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Krajského úradu životného prostredia v Prešove a jeho obvodných úradov a pracovísk v rámci Prešovského kraja formou stravných kupónov na obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009.
03991 - VNS 136/2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 107 250,00 EUR bez DPH Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
03991 - VNS 136/2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 336 845,00 EUR bez DPH Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
03991 - VNS 136/2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 174 024,00 EUR bez DPH Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
04752 - VNS 166/2009 Žilinská univerzita v Žiline 86 400,00 EUR bez DPH Stravné lístky.
03991 - VNS 136/2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 235 224,00 EUR bez DPH Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
00802 - VNS 29/2008 Mesto Levoča 7 968 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok.
00461-VSS 10/2005 Krajský pozemkový úrad v Nitre 1 500 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných kupónov pre zamestnancov
01054 - VNS 39/2008 Bratislavský samosprávny kraj 4 522 500,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravných poukážok pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.
00266-VSS 6/2005 Okresný súd 3 744 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov.
01359 - VNS 54/2008 Technické služby mesta Levoča 5 980 800,00 SKK bez DPH Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok.
02006-VSS 32/2005 Zariadenie pre seniorov 2 760 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.
02422-VSS 38/2005 Krajský úrad v Nitre 8,00 bez DPH Stravovacie poukážky.
02808-VBS 45/2005 Krajský školský úrad v Bratislave 62 400,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajského školského úradu v Bratislave
02807-VBS 45/2005 Krajský školský úrad v Bratislave 62 400,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajského školského úradu v Bratislave
02806-VBS 45/2005 Krajský školský úrad v Bratislave 92 750,00 SK bez DPH Zabezpečovanie stravovania zamestnancov Krajského školského úradu v Bratislave
01589 - VNS 68/2008 Nemocnica Poprad, a. s. 5 500 000,00 SK bez DPH Stravovanie zamestnancov formou stravných poukážok.
01801-VBS 28/2005 Krajský úrad v Banskej Bystrici 4 664 888,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok.
01510 - VNS 62/2008 Národné lesnícke centrum 25 000 000,00 SKK bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok.
03323-VSS 54/2005 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 7 980 000,00 SK bez DPH Stravovanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Banskobystrickom kraji.
03321-VSS 54/2005 Mesto Levoča 3 942 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok (kupónov).
04068 - VSS 64/2005 Okresný súd Michalovce 4 780 800,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov.
04376 - VBS 70/2005 Mesto Lipany 1 067 040,00 SK bez DPH Reštauračné služby.
03688-VSS 58/2005 Správa účelových zariadení mesta Levoča 1 890 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok (kupónov).
03689-VSS 58/2005 Technické služby mesta Levoča 2 890 800,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok (kupónov).
03782-VSS 59/2005 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch 139 200,00 SK bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných lístkov - poukážok.
04640 - VSS 74/2005 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Košice 1 456 900,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov pre zamestnancov
03384 - VSS 55/2005 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 1 478 992,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.
03471 - VSS 56/2005 Krajská prokuratúra 6 200 000,00 SK bez DPH Stravné lístky pre Krajskú prokuratúru Košice.
00158 - VNS 7/2007 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 5 130 000,00 SKK bez DPH Poskytovanie stravovania formou stravných poukážok.
06514 - VSS 98/2005 Záchranná služba Košice 5 174 694,00 SK bez DPH Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou
00392 - VNS 14/2007 Hodnota života 13 440 000,00 SKK bez DPH Stravovanie zamestnancov formou stravných poukážok.
03028 - VNS 133/2008 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede 3 000 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov.
00353 - VNS 13/2007 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 3 348 400,00 SKK bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov pre zamestnancov
00882 - VBS 37/2007 Krajský školský úrad v Bratislave 183 429,00 SK bez DPH Stravovanie zamestnancov KŠÚ v Bratislave formou stravných poukážok (gastrolístkov).
07787 - VSS 115/2005 Mesto Michalovce 738 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných kupónov - poukážok.
00865 - VNS 36/2007 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede 3 888 000,00 SK s DPH Zákazka na poskytnutie služby - zabezpečenie stravovania pre zamestnancov ÚPSVaR
00590 - VBS 23/2007 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 2 500 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.
07465 - VSS 111/2005 Okresný súd 960 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok (kupónov).
07466 - VSS 111/2005 Okresný súd 968 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok (kupónov).
00585 - VBS 7/2006 1 646 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov KŠÚ v Bratislave.
00930 - VST 13/2006 Krajský úrad životného prostredia Prešov 4 000 000,00 SK bez DPH Dodávka stravných kupónov na zabezpečenie stavovania zamestnancov Krajského
00683 - VBS 9/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 560 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.
01023 - VNS 43/2007 Bratislavský samosprávny kraj 3 600 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravných poukážok pre Bratislavský samosprávny kraj.
07931 - VSS 117/2005 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 10 000 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre zamestnancov
01670 - VBS 22/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 720 000,00 SK bez DPH Stravovacie služby formou stravných poukážok.
01973 - VSS 85/2007 Bardejovský podnik služieb BAPOS,mestský podnik 2 496 000,00 SK bez DPH Stravovanie zamestnancov formou stravných poukážok.
01468 - VSS 19/2006 Martinská teplárenská, a.s. 1 050 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov obstarávateľa prostredníctvom stravných
01615 - VBS 21/2006 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 618 400,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.
01832 - VSS 24/2006 Regionálna správa ciest Veľký Krtíš 1 920 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok.
09239 - VBS 134/2005 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 2 895 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
01896 - VSS 25/2006 Stredná odborná škola dopravná 1 600 000,00 SK bez DPH Stravovanie zamestnancov formou stravných lístkov.
02482 - VSS 31/2006 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 020 000,00 SK bez DPH Dodávka stravných poukážok, ktorými sa bude zabezpečovať stravovanie zamestnancov
03204 - VSS 45/2006 Stredná odborná škola Policajného zboru Košice 960 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovania sprostredkovateľskou formou prostredníctvom stravných
11029 - VSS 156/2005 Mesto Zvolen 7 608 000,00 SK bez DPH Stravné poukážky pre zamestnancov Mesta Zvolen.
04314 - VNS 181/2008 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 41 000 000,00 SKK bez DPH Služby hromadného stravovania.
10738 - VSS 153/2005 Poliklinika Banská Bystrica 4 224 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania formu stravných poukážok.
11345 - VSS 160/2005 Krajský školský úrad v Nitre 3 306 950,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
11945 - VSS 167/2005 Mesto Rimavská Sobota 6 773 760,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok (kupónov).
04586 - VSS 69/2006 Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 7 486 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok.
05103 - VBS 79/2006 Krajský školský úrad v Bratislave 210 574,00 SK bez DPH Stravovanie zamestnancov KŠÚ v Bratislave formou stravných (gastro) lístkov.
05068 - VZS 209/2008 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 756 000,00 SK bez DPH Služby hromadného stravovania.
14874 - VSS 206/2005 2 928 800,00 SK bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov
06140 - VBS 103/2006 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 11 610 000,00 SKK bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných kupónov pre zamestnancov ÚPSVaR v
06017 - VNS 100/2006 Detské kardiocentrum SR Bratislava 4 406 400,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok (doplnkové stravovanie).
15765 - VSS 217/2005 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 284 544,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok.
16796 - VBS 230/2005 Sociálna poisťovňa 1 351 469,00 SK bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania formou stravných lístkov.
06392 - VNS 109/2006 Správa katastra Prešov 5 200 000,00 SKK bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov.
17232 - VSS 236/2005 Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2 675 640,00 SK bez DPH Služby spojené s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služby spojené
05676 - VNS 237/2007 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 000 000,00 SKK bez DPH Dodávka stravných lístkov.
17321 - VUS 237/2005 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 9 995 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.
07962 - VBS 154/2006 Krajský školský úrad v Bratislave 193 575,00 SK bez DPH Stravovanie zamestnancov KŠÚ v Bratislave formou stravných (gastro) lístkov.
07759 - VSS 147/2006 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 6 432 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
05923 - VBS 245/2007 Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 1 295 000,00 SK bez DPH Služby spojené s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravných poukážok pre zamestnancov.
18103 - VBS 246/2005 Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 892 000,00 SK bez DPH Služby spojené s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služby spojené
09544 - VSS 210/2006 Krajský úrad v Banskej Bystrici 5 896 000,00 SK bez DPH Poskytovanie stravovania formou stravovacích poukážok.
09626 - VBS 212/2006 Krajský školský úrad v Bratislave 159 577,00 SK bez DPH Stravovanie zamestnancov KŠÚ v Bratislave formou stravných (gastro) lístkov.
05621 - VZS 196/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 25 590,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
05519 - VNS 193/2009 Krajský súd 264 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Okresného súdu Martin formou stravných poukážok.
05708 - VNS 198/2009 Krajská prokuratúra 691 200,00 EUR bez DPH Poskytovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.
05621 - VZS 196/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 25 080,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
05621 - VZS 196/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 22 140,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
05657 - VZS 197/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 79 380,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
05621 - VZS 196/2009 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 23 010,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
10724 - VBS 247/2006 Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 1 135 120,00 SK bez DPH Služby spojené s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a v samoobslužných
06398 - VZS 218/2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 13 866,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
06398 - VZS 218/2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 33 024,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
06398 - VZS 218/2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 900,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
00279 - VZS 9/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 20 685,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
00116 - VZS 6/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 87 612,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
06398 - VZS 218/2009 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 16 672,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
00279 - VZS 9/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 25 050,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
00279 - VZS 9/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 31 260,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania.
00065 - VNS 4/2010 Slovenská správa ciest 140 211,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravovacích poukážok.
05793 - VNS 200/2009 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove 1 890 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok.
07308 - VNS 243/2009 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 129 708,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
07092 - VNS 238/2009 Mesto Poprad 932 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovacích poukážok na poskytovanie stravovania zamestnancom.
00594 - VNS 16/2010 Krajský úrad životného prostredia Prešov 205 404,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Krajského úradu životného prostredia v Prešove a jeho obvodných úradov a
00807 - VNS 20/2010 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 144 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov
00807 - VNS 20/2010 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 100 980,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov
00807 - VNS 20/2010 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 47 520,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov
00807 - VNS 20/2010 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 223 104,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov
00807 - VNS 20/2010 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 396 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov
00807 - VNS 20/2010 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 518 400,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov
01960 - VNS 54/2010 Univerzita Komenského v Bratislave 1 134 168,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
01477 - VNS 37/2010 Krajský úrad životného prostredia Trnava 27 604,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok pre zamestnancov Krajského úradu životného prostredia Trnava
00876 - VZS 22/2010 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 21 120,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
00876 - VZS 22/2010 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 10 824,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
00876 - VZS 22/2010 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 34 550,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
00876 - VZS 22/2010 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22 237,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích lístkov.
02453 - VZS 68/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 94 380,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania
02409 - VZS 67/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 31 500,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
02409 - VZS 67/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 27 495,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
02409 - VZS 67/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 27 300,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
04506 - VZS 129/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 29 100,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
04506 - VZS 129/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 27 480,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
04506 - VZS 129/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 28 800,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
04205 - VNS 122/2010 Správa ciest Košického samosprávneho kraja 298 915,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných poukážok
04388 - VNS 126/2010 Krajská prokuratúra 0,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok pre zamestnancov Krajskej prokuratúry Žilina a okresných
04477 - VZS 128/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 94 260,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
04542 - VNS 130/2010 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 109 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravných poukážok pre poskytovanie stravovacích služieb vybraným skupinám zamestnancov UMB.
03948 - VNS 113/2010 Mesto Lipany 95 000,00 EUR bez DPH Stravovanie zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
06304 - VZS 193/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 29 730,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
03314 - VNS 88/2011 Záchranná služba Košice 534 017,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Záchrannej služby Košice formou stravovacích poukážok.
04522 - VNS 117/2011 Nemocnica Poprad, a. s. 136 800,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Nemocnice Poprad a.s. formou stravných poukážok.
05036 - VZS 130/2011 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 89 700,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania.
02776 - VZS 69/2011 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 88 080,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania
02881 - VZS 72/2011 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 32 550,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
02881 - VZS 72/2011 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 26 400,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
02881 - VZS 72/2011 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 810,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
00877 - VNS 23/2011 Správa katastra Košice 57 240,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Katastrálneho úradu v Košiciach formou stravných poukážok
02928 - VSS 74/2011 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22 300 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov rezortu práce, sociálnychvecí a rodiny prostredníctvom stravovacích lístkov
01609 - VNS 47/2011 Národné lesnícke centrum 189 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok
02881 - VZS 72/2011 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 29 250,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
07877 - VNS 237/2010 Banskobystrický samosprávny kraj 74 700,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre Úrad BBSK
07565 - VNS 229/2010 Správa katastra Nitra 673 920,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania zamestnancov Katastrálneho úradu v Nitre formou stravných poukážok
00289 - VZS 9/2011 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 870,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
00289 - VZS 9/2011 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 20 376,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
00140 - VZS 5/2011 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 84 873,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania
06400 - VZS 196/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove 89 880,00 EUR bez DPH Služby hromadného stravovania
05521 - VNS 162/2010 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 31 680,00 EUR bez DPH Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok pre Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu š.p.o. Bratisleva
06304 - VZS 193/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 24 180,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania
06304 - VZS 193/2010 Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 26 460,00 EUR s DPH Služby hromadného stravovania

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
INTERTOUR, A. S. Bratislava Rybné nám. 1, Bratislava, 81338, Slovenská republika 00597406