Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Johnny Jozef Hubert Ploem

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Na malé šárce 810, Praha 6, 164 00, Česká republika

100 990 014,15 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Grösslingová 1 35722959
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Poštový regulačný úrad ul. 1. mája 16 37808508
Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 00151742
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Štefanovičova 3 30810710
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Mierová 19 00686832
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Námestie Slobody 6 30416094
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 30794536
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1 00603481
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27 00682420
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Dobrovičova 12 00156621
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 35946024
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Fond národného majetku Slovenskej republiky Trnavská cesta 100 17333768

Zoznam tendrov

Deloitte Advisory s.r.o.   Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 85101, Slovenská republika   IČO 35946067

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2312 - VRS 19/2016 Exportno-importná banka Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Finančno-ekonomické poradenstvo
22943 - VZS 229/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 750,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS 229/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 124 200,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 427 500,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 425 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 800,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS 162/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 515 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
02123 - VSS 60/2010 Poštový regulačný úrad 187 000,00 EUR bez DPH Regulačná stratégia v liberalizovanom prostredí pre poštový trh SR
05998 - VNS 246/2008 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 000,00 EUR bez DPH Poskytnutie vzdelávacích aktivít a poradenských služieb v oblasti výkonu vládneho auditu vlastných zdrojov Európskeho spoločenstva.
04676 - VNS 163/2009 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 425 458,00 EUR s DPH Zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti inštitúcií formou budovania systému riadenia kvality.
09910 - VBS 226/2011 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 331 084,00 EUR bez DPH Poskytnutie komplexného odborného poradenstva v nadväznosti na plnenie realizované v zmysle zmluvy č. 2008/120/006470/01780 zo dňa 19.9.2008.
1200 - VUS 14/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 000 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
11769 - VSS 120/2014 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 053 600,00 EUR s DPH Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku prostredníctvom znižovania regulačného zaťaženia
14324 - VSS 161/2013 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 899 000,00 EUR bez DPH Poradenské služby na výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R.
02535 - VNA 70/2010 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 s DPH Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie trhu práce.
28141 - VZS 227/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 090 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
28141 - VZS 227/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 308 616,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
3960 - VZS 35/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 728 836,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
3960 - VZS 35/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 699 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
10359 - VZS 95/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 795 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby

Deloitte Audit s.r.o.   Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 85101, Slovenská republika   IČO 31343414

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
5392 - VSS 48/2015 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 416 520,00 EUR s DPH Audítorské a poradenské služby
3211 - VSS 28/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 800 000,00 EUR bez DPH Poskytnutie audítorských a poradenských služieb za roky 2015-2018
13223 - VSS 129/2014 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 869 000,00 EUR bez DPH Audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy a audit konsolidovanejúčtovnej závierky
16904 - VSS 202/2013 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 87 200,00 EUR s DPH „Poskytnutie audítorských služieb“
13764 - VBS 152/2013 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 859 000,00 EUR s DPH Overenie oprávnenosti výdavkov opatrenia 1.2.5. "Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobením poľnohospodárstva a
2266 - VUS 32/2013 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 131 750,00 EUR bez DPH Finančné a audítorské služby - štatutárny audit
2331 - VSS 33/2013 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 48 600,00 EUR s DPH Audit ročnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Bratislavy za rok
07210 - VSS 122/2012 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 234 000,00 EUR s DPH Audit ročnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Bratislavy za rok 2011.
03704 - VSS 62/2012 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 995 833,00 EUR bez DPH Audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy a audit konsolidovanej účtovnej
03951 - VSS 66/2012 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Poskytnutie audítorských a poradenských služieb
01394 - VDS 56/2008 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 250 000,00 EUR bez DPH Poskytnutie technickej asistencie NKÚ SR pri uplatňovaní európskych vykonávacích smerníc pre kontrolné štandardy INTOSAI.
06124 - VBS 93/2005 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 200 000,00 SK bez DPH Vypracovanie podkladov finančno-ekonomického charakteru.
05241 - VBS 84/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 395 000,00 SK bez DPH Poskytnutie audítorských služieb.
05407 - VBS 87/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000 000,00 SK bez DPH Poskytnutie audítorských služieb.
06902 - VBS 123/2006 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 800 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06898 - VBS 123/2006 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 670 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06897 - VBS 123/2006 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 670 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06903 - VBS 123/2006 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 300 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06901 - VBS 123/2006 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 800 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06905 - VBS 123/2006 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 060 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06904 - VBS 123/2006 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 670 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06899 - VBS 123/2006 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 800 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06900 - VBS 123/2006 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 300 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
07376 - VBS 135/2006 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 595 000,00 SK bez DPH Poskytnutie audítorských služieb.
06027 - VBS 246/2007 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 780 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie spoločnej študijnej cesty poskytovateľa a odborníkov objednávateľa do vybranej krajiny Európskej únie, ktorá má vynikajúce výsledky v oblasti programovania štrukturálnych fondov, s cieľom získať relevantné know-how o procese programovania.
06024 - VBS 246/2007 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 362 000,00 SK bez DPH Spracovanie analytického materiálu na vytvorenie synergického efektu medzi existujúcimi formami rizikového kapitálu (realizovanými prostredníctvom NARMSP, prípadne ďalšími organizáciami) a pripravovanými formami v priamej súvislosti s finančným inžinierst
06023 - VBS 246/2007 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 362 000,00 SK bez DPH Spracovanie analýzy súčasného stavu nepriamych foriem štátnej pomoci a návrh ich ďalšieho využitia.
06028 - VBS 246/2007 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 000 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie a realizácia školení pre pracovníkov MH SR, VÚC, SO/RO zodpovedných za implementáciu operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, osoby delegované objednávateľom v rozsahu cca 100 osôb. Delegovanie osôb, ktoré sa majú na škole
06025 - VBS 246/2007 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 362 000,00 SK bez DPH Vypracovanie schémy štátnej pomoci, a to v priamej súvislosti s finančným inžinierstvom, ktoré je zapracované v OP KaHR.
06026 - VBS 246/2007 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 362 000,00 SK bez DPH Organizačné zabezpečenie implementácie inovatívnych finančných nástrojov, a to v priamej súvislosti s implementáciou finančného inžinierstva, ktoré je zapracované v OP KaHR.
18094 - VSS 246/2005 Fond národného majetku Slovenskej republiky 2 000 000,00 SK bez DPH Audit účtovnej závierky.
18418 - VSS 249/2005 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 963 934,00 SK bez DPH Posúdenie interných systémov a audit účtovnej závierky účtujúcej jednotky Štátny
03128 - VSS 87/2010 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 249 000,00 EUR bez DPH Preskúmanie plnenia akreditačných kritérií Pôdohospodárskou platobnou agentúrou za obdobie rokov 2007 - 2009.
06291 - VSS 193/2010 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 590 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie úloh certifikačného orgánu pri výkone certifikačných auditov Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výdavkom financovaným
03341 - VSS 89/2011 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50 000,00 EUR bez DPH Poskytnutie audítorských a poradenských služieb

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
Deloitte Slovakia s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 85101, Slovenská republika 35700416