SK|EN

napríklad Viliam Kišš alebo Róbert Zemanek

Vladimír Masár

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 100 990 014,15  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
138 217,29
2006
 
1 927 238,93
2007
 
804 222,27
2008
 
400 000,00
2009
 
2 038 200,00
2010
 
2 026 000,00
2011
 
1 381 084,00
2012
 
2 190 833,00
2013
 
3 526 416,67
2014
 
66 145 616,00
2015
 
19 912 186,00
2016
 
500 000,00
Deloitte Advisory s.r.o. 86 146 986,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 2 038 200,00 187 000,00 1 331 084,00 0,00 899 000,00 62 276 616,00 18 765 086,00 500 000,00
Konateľ >>
Deloitte Audit s.r.o. 14 843 028,15 138 217,29 1 927 238,93 804 222,27 250 000,00 0,00 1 839 000,00 50 000,00 2 190 833,00 2 627 416,67 3 869 000,00 1 147 100,00 0,00
Člen dozorného orgánu >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Deloitte Advisory s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 85101, Slovenská republika
IČO 35946067
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
2312 - VRS
19/2016
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 500 000,00 EUR bez DPH Finančno-ekonomické poradenstvo
22943 - VZS
229/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 28 750,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
22943 - VZS
229/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 124 200,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 515 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 427 500,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 425 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
17044 - VZS
162/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 800,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
02123 - VSS
60/2010
Poštový regulačný úrad 187 000,00 EUR bez DPH Regulačná stratégia v liberalizovanom prostredí pre poštový trh SR
05998 - VNS
246/2008
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 150 000,00 EUR bez DPH Poskytnutie vzdelávacích aktivít a poradenských služieb v oblasti výkonu vládneho auditu vlastných zdrojov Európskeho spoločenstva.
04676 - VNS
163/2009
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 2 425 458,00 EUR s DPH Zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti inštitúcií formou budovania systému riadenia kvality.
09910 - VBS
226/2011
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 1 331 084,00 EUR bez DPH Poskytnutie komplexného odborného poradenstva v nadväznosti na plnenie realizované v zmysle zmluvy č. 2008/120/006470/01780 zo dňa 19.9.2008.
1200 - VUS
14/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 60 000 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
11769 - VSS
120/2014
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 053 600,00 EUR s DPH Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku prostredníctvom znižovania regulačného zaťaženia
14324 - VSS
161/2013
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 899 000,00 EUR bez DPH Poradenské služby na výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R.
02535 - VNA
70/2010
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 s DPH Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých pracovných miest a prognózovanie trhu práce.
28141 - VZS
227/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 308 616,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
28141 - VZS
227/2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 090 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
3960 - VZS
35/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 728 836,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
3960 - VZS
35/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 699 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby
10359 - VZS
95/2015
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 795 000,00 EUR bez DPH Odborné poradenské služby


Deloitte Audit s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 85101, Slovenská republika
IČO 31343414
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
5392 - VSS
48/2015
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 416 520,00 EUR s DPH Audítorské a poradenské služby
3211 - VSS
28/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 800 000,00 EUR bez DPH Poskytnutie audítorských a poradenských služieb za roky 2015-2018
13223 - VSS
129/2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 869 000,00 EUR bez DPH Audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy a audit konsolidovanejúčtovnej závierky
16904 - VSS
202/2013
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 87 200,00 EUR s DPH „Poskytnutie audítorských služieb“
13764 - VBS
152/2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 859 000,00 EUR s DPH Overenie oprávnenosti výdavkov opatrenia 1.2.5. "Infraštruktúra súvisiaca s rozvojom a prispôsobením poľnohospodárstva a
2331 - VSS
33/2013
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 48 600,00 EUR s DPH Audit ročnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Bratislavy za rok
2266 - VUS
32/2013
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 131 750,00 EUR bez DPH Finančné a audítorské služby - štatutárny audit
07210 - VSS
122/2012
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 234 000,00 EUR s DPH Audit ročnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Bratislavy za rok 2011.
03704 - VSS
62/2012
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 995 833,00 EUR bez DPH Audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy a audit konsolidovanej účtovnej
03951 - VSS
66/2012
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 0,00 EUR bez DPH Poskytnutie audítorských a poradenských služieb
01394 - VDS
56/2008
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 250 000,00 EUR bez DPH Poskytnutie technickej asistencie NKÚ SR pri uplatňovaní európskych vykonávacích smerníc pre kontrolné štandardy INTOSAI.
06124 - VBS
93/2005
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 1 200 000,00 SK bez DPH Vypracovanie podkladov finančno-ekonomického charakteru.
05241 - VBS
84/2006
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 395 000,00 SK bez DPH Poskytnutie audítorských služieb.
05407 - VBS
87/2006
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000 000,00 SK bez DPH Poskytnutie audítorských služieb.
06901 - VBS
123/2006
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 800 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06902 - VBS
123/2006
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 800 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06899 - VBS
123/2006
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 800 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06900 - VBS
123/2006
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 300 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06904 - VBS
123/2006
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 670 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06905 - VBS
123/2006
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 060 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06903 - VBS
123/2006
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 300 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06898 - VBS
123/2006
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 670 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
06897 - VBS
123/2006
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 4 670 000,00 SK bez DPH Technická pomoc pri zabezpečení účinného programovania Sektorového operačného
07376 - VBS
135/2006
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 595 000,00 SK bez DPH Poskytnutie audítorských služieb.
06026 - VBS
246/2007
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 362 000,00 SK bez DPH Organizačné zabezpečenie implementácie inovatívnych finančných nástrojov, a to v priamej súvislosti s implementáciou finančného inžinierstva, ktoré je zapracované v OP KaHR.
06025 - VBS
246/2007
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 362 000,00 SK bez DPH Vypracovanie schémy štátnej pomoci, a to v priamej súvislosti s finančným inžinierstvom, ktoré je zapracované v OP KaHR.
06023 - VBS
246/2007
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 362 000,00 SK bez DPH Spracovanie analýzy súčasného stavu nepriamych foriem štátnej pomoci a návrh ich ďalšieho využitia.
06024 - VBS
246/2007
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 5 362 000,00 SK bez DPH Spracovanie analytického materiálu na vytvorenie synergického efektu medzi existujúcimi formami rizikového kapitálu (realizovanými prostredníctvom NARMSP, prípadne ďalšími organizáciami) a pripravovanými formami v priamej súvislosti s finančným inžinierst
06028 - VBS
246/2007
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 000 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie a realizácia školení pre pracovníkov MH SR, VÚC, SO/RO zodpovedných za implementáciu operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, osoby delegované objednávateľom v rozsahu cca 100 osôb. Delegovanie osôb, ktoré sa majú na škole
06027 - VBS
246/2007
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 780 000,00 SK bez DPH Zabezpečenie spoločnej študijnej cesty poskytovateľa a odborníkov objednávateľa do vybranej krajiny Európskej únie, ktorá má vynikajúce výsledky v oblasti programovania štrukturálnych fondov, s cieľom získať relevantné know-how o procese programovania.
18094 - VSS
246/2005
Fond národného majetku Slovenskej republiky 2 000 000,00 SK bez DPH Audit účtovnej závierky.
18418 - VSS
249/2005
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 963 934,00 SK bez DPH Posúdenie interných systémov a audit účtovnej závierky účtujúcej jednotky Štátny
03128 - VSS
87/2010
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 249 000,00 EUR bez DPH Preskúmanie plnenia akreditačných kritérií Pôdohospodárskou platobnou agentúrou za obdobie rokov 2007 - 2009.
06291 - VSS
193/2010
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 590 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie úloh certifikačného orgánu pri výkone certifikačných auditov Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výdavkom financovaným
03341 - VSS
89/2011
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50 000,00 EUR bez DPH Poskytnutie audítorských a poradenských služiebVýpis spoločností bez obstarávaní